Tranh sơn mài "Cảnh quê"

Tranh sơn mài "Cảnh quê"

Regular price
Sold out
Sale price
3.500.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh sơn mài "Cảnh quê" 

TP: Cảnh quê - sơn mài - 30x40cm
Có khung: 45x55cm. 
Họa sĩ Vũ Đình Lương
The Tranh sơn mài "Cảnh quê" is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Dec 01, 2023
DMCA.com Protection Status