Refund policy

The refund policy will depend on each product of the Artist. ThegioiHoihoa.com will not apply the refund policy without confirming from the Artist.

Chính sách hoàn trả sẽ phụ thuộc vào điều kiện từng bức tranh và tùy thuộc vào quyết định của Họa sĩ. Thế giới Hội họa không áp dụng chính sách hoàn trả nếu chưa nhận được sự đồng ý từ phía Họa sĩ.

DMCA.com Protection Status