Shipping policy

Phí hoàn trả hàng sẽ do khách hàng chịu. Sản phẩm được hoàn trả phải trong tình trạng ban đầu về chất lượng như khi hàng hóa được giao đến quý khách hàng.

Return shipping fee will be at customer's expense. The product should be return in the same quality as it was delivered.


DMCA.com Protection Status