Mắt biếc

Mắt biếc

Giá thông thường
20.000.000₫
Giá khuyến mãi
20.000.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

TP: Mt biếc

CL: Sơn du

KT: 1,10m x 0,80m

ST: Năm 2010

TG: Lê Hoàng

The Mắt biếc is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Sep 28, 2023
DMCA.com Protection Status